Pasientorganisasjon for
Familiær Hyperkolesterolemi (FH)

Særfradraget for 2016

Dersom du har fått særfradrag for store sykdomsutgifter for inntektsåret 2015 med 67 % av de fradragsberettigede utgifter, vil du også kunne få slikt fradrag for inntektsåret 2016.

Av: Juridisk konsulent Terje Selvig

Videreføring av overgangsregelen
(2015-reglene) for 2016
Bestemmelsene i skattelovens § 6-83 om særfradrag for sykdomsutgifter ble opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det er ved lov av 9. desember 2011 nr. 52 gitt overgangsregel om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter. Etter overgangsregelen skal skatteyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter skattelovens § 6-83 både for inntektsåret 2010 og 2011 gis særfradrag på tilsvarende vilkår fra  og med inntektsåret 2012. Overgangsregelen gjelder inntil den oppheves ved en senere lovendring. Finansdepartementet har i forskrift 30. mars 2012 nr. 270 gitt nærmere regler om utfasing av særfradraget. Etter forskriftens § 3 gis særfradrag med 67 % av fradragsberettigede utgifter fra og med 2013. I Prop. 1 LS (2014-2015) kap. 12 legges til grunn at særfradraget skal videreføres på dette nivået inntil ny ordning er ferdig utredet. Det fremgår av Prop. 1 LS (2016-2017) at særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2015-reglene for 2016.
Konklusjon: Dersom du har fått særfradrag for store sykdomsutgifter, herunder fradrag for fordyret kosthold ved diett, for inntektsåret 2015 med 67 % av de fradragsberettigede utgifter, vil du også kunne få slikt fradrag for inntektsåret 2016. Ved fremsettelse av krav må du selvsagt fortsatt dokumentere de faktiske merutgiftene.

Grunnstønad for merutgifter til kosthold/fordyret kosthold ved diett
Personer med FH kan få grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, men hver enkelt tilfelle vil bli vurdert individuelt med hensyn til om dietten er så kostbar at vilkårene for grunnstønad er oppfylt. Ved krav om grunnstønad første gang må det foreligge erklæring fra relevant spesialist som bekrefter diagnosen og opplyser om bruk og virkning av kolesterolreduserende medikamenter. Det må av erklæringen fremgå at det er viktig at en streng diett følges på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad. Det vises i den forbindelse til retningslinjene i Rundskriv § 6-3. Grunnstønad. Det er de merutgifter til diett som søkeren ikke ville hatt som frisk, som kan dekkes ved grunnstønad.

Når du skal søke om grunnstønad, skal du bruke skjemaet «Krav om grunnstønad – NAV 06.03.04» som ligger ute på nettet. Husk at ekstrautgiftene til kosthold må dokumenteres ved kvitteringer for matinnkjøp for en periode på minimum tre (3) måneder sammenhengende. Det er et vilkår for rett til grunnstønad at ekstrautgiftene på grunn av fordyret kosthold ved diett, minst svarer til laveste grunnstønadssats.
(Sats 1 utgjør f.t. kr 670,- pr. mnd og sats 2 kr 1023,- pr. mnd.). Stønad etter høyere sats gis dersom ekstrautgiftene svarer til den forhøyede satsen. Når merutgiftene beregnes tas utgangspunkt i SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter 2016. I henhold til Referansebudsjettet er utgiftene til mat pr. mnd for h.h.t kvinner og menn mellom 18-60 år kr 2.240,- og kr 2.790,- pr mnd. Det må dermed sannsynliggjøres at vedk. søker har nødvendige ekstrautgifter til diett som når opp i grunnstønadssats 1.  For å nå opp i sats 1 må det for kvinner mellom 18-60 år dokumenteres at de samlede matutgifter pr. mnd utgjør minimum kr 2.910,- og for menn i samme aldersgruppe kr 3.460,- pr. mnd.

Hva når ordningen med særfradrag opphører?
Dersom (og når ?) ordningen med særfradrag fases helt ut, vil det selvsagt være høyst aktuelt for de personer med FH som idag får særfradrag, men som hittil ikke har søkt grunnstønad, å søke om slik stønad. I det hele tatt antas at det vil bli mye større etterspørsel og press på ordningen med grunnstønad fra personer med store sykdomsutgifter som ikke lenger får særfradrag.

Fradraget regnes ut på samme måte som i fjor: Finn ditt kjønn og alder i SIFOs referansebudsjett og gang månedsummen med 12. Denne summen ganger du igjen med 0,4 (dette er ut fra at FH-kost er 40% dyrere enn vanlig kost, og det er disse 40% som du kan trekke av).

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg